Dispanzer za otroke in mladostnike

in mladostnike

spodnje savinjske Ambulante Žalec, Prebold, Polzela in Vransko

Dispanzer za otroke in mladostnike

Dispanzer za otroke in mladostnike je bil ustanovljen dne 01.10.2006, kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.
Nahaja v prostorih Zdravstvenega doma Žalec na Prešernovi ulici 6 v Žalcu ter nudimo tudi ambulante v Preboldu ter Polzeli.

Družba je pridobila dovoljenje za delo pri Ministrstvu za zdravje RS, koncesijo pa ji je podelila občina Žalec. Pogodbo o financiranju ima sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS, prav tako ima sklenjene pogodbe o financiranju za dodatno zdravstveno zavarovanje z zavarovalnicami Vzajemna, Triglav in Adriatic.

V dispanzerju za otroke in mladostnike d.o.o. se v prvi vrsti ukvarjamo s specialistično pediatrično dejavnostjo in sicer : 

  • Kurativno pediatrično dejavnostjo za dojenčke, predšolske in šolske otroke, mladostnike ter študente.

  • Preventivno pediatrično dejavnostjo: posvetovalnica za dojenčke, sistematski pregledi 18. mesečnih, 3 letnih, 5 letnih in otrok pred vstopom v šolo, sistematski pregledi šolskih otrok, pregledi za kolonije

  • V okviru sistematskih pregledov izvajamo cepljenja v skladu z določili republiškega imunizacijskega programa, kot tudi vsa ostala cepljenja glede na potrebe in želje naših uporabnikov (cepljenje proti klopnemu meningitisu, rotavirusni okužbi, pneumokoku itd.)
     
  • Imamo lasten laboratorij za osnovne laboratorijske preiskave. Za ostale potrebe sodelujemo z laboratorijem Zdravstvenega doma Žalec, zdravstvenega doma Celje, bolnišnice Celje, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje ter drugih zavodov
20220624_124532
Žalec
20220624_112233
Prebold
20220624_120246
Polzela
20220624_121347
Prijazno osebje
icon-img-1
Prijazno in strokovno osebje
icon-img-2
Osebna obravnava
icon-img-3
Varnost obravnav in postopkov
icon-img-4
Hitra diagnoza

Smo zanesljivi partnerji !

Obravnava in pacienti

O B V E S T I L O

 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:

 

Andrej Mlakar,dr.med, tel.: 041 978 069

 

 

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

    – osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
    – opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
    – podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
    – podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
    – čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
    – morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
    – morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.

 

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

 

Pomoč zastopnika pacientovih pravic je brezplačna.

 

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:

Cvetka Jurak

Tel.: 03 4251 161 in 031 660 770

Uradne ure: ponedeljek 12.00-18.00 in torek 7.00-13.00

Olga Petrak, univ. dipl. psiholog

tel: 03 42 51 161, e-mail: olga.petrak@nijz.si

Uradne ure: sreda od 12 do 18, torek in petek od 7.30 do 13.30

Prostori NIJZ OE Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje

 

 

Vsak izmed zaposlenih v dispanzerju je ob sprejemu ustne pritožbe dolžan obvestiti eno od pristojnih oseb, ki mu je predpostavljena. Če ta v dogovoru s pritožnikom ne uspe ustrezno rešiti pritožbe posreduje pritožbo direktorju družbe ali pristojnim osebam za prvo obravnavo zahtev zaradi kršitev pacientovih pravic.

 

 

Spodaj si lahko prenesete dokumente :

 

 

Zastopnik pravic Žalec :       ZastopnikPravicŽalec   

 

Zastopnik pravic Slovenija :   ZastopnikPravicSlovenia

 

  

Dostop do zdravstvene dokumentacije

 

 

 V našem dispanzerju smo dolžni spoštovati Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Vsakemu bolniku (ali staršema mladoletne osebe, ali skrbniku) omogočamo vpogled v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša nanj ter  predpisovanje ali kopiranje podatkov.

Vse ostale osebe potrebujejo za uresničitev te pravice pisno pooblastilo bolnika (ali staršev/skrbnikov mladoletne osebe) na katerega se medicinska dokumentacija nanaša. Materialne stroške kopiranja dokumentacije nosi vlagatelj zahteve po ceniku.

 

 


DISPANZER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE D.O.O.

Prešernova 6

3310 Žalec

Telefon: 03 713 43 14

Spletna stran: www.dom-zalec.si

info@dom-zalec.si

Davčna številka: 34038990

Matična številka: 2229579

TRR: SI56 0400 1004 9301 791  

 

Partnerji

download
cropped-dispanzerxx.png
zzzs
zav

Kontakt

03 713 43 14

Za ostale aambulante preveri

Novice in nasveti

Nasveti

če nimate izbranega zdravnika pri nas za sistematski pregled prinesite zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona
image_2022-07-12_103924632
Dr. Aco Mladenović

Naši zaposleni

20220624_121530

Ambulanta Polzela

Sestre

Manica Ocvirk, dipl.med. sestra Maja Zupanc, med. tehnik.

20220624_121046

Ambulanta Polzela

Zdravnica

Lea Regoršek-Vrabec , dr.med., spec. pediatrije

Dispanzer za otroke in mladostnike spodnje savinjske